Terms & Conditions
รายละเอียดเงื่อนไขการใช้งาน กรุณาอ่านให้ครบถ้วน
เงื่อนไขการใช้งาน

เปลี่ยนแปลงล่าสุด 13 ธันวาคม 2560

สัญญาฯนี้เป็นสัญญาระหว่างระหว่าง บริษัท ทีทูพี จำกัด ผู้ให้บริการได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องตามกฎหมายจากกระทรวงการคลัง ใบอนุญาตเลขที่ ค(3) 001/2555 และ ค(6) 001/2558 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ง และ “ผู้สมัครขอใช้บริการ” ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” อีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อขอใช้บริการ เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพี และ/หรือ บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริการ เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพี เป็นบริการเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในการชำระเงิน/รับชำระเงิน /โอน /รับและส่งเงินเท่านั้น โดยบริษัทกระทำการเป็นตัวแทนของผู้ใช้บริการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเท่านั้น

ระเบียบ / ข้อบังคับ / เงื่อนไข / สิทธิ / ภาระผูกพัน / ข้อจำกัดสิทธิ / ข้อสงวนสิทธิ / ขอบเขต และความรับผิดของคู่สัญญาตามสัญญานี้มี ผลผูกพันสิทธิ/หน้าที่และความรับผิดของผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการควรอ่านและทำความเข้าใจสัญญานี้อย่างละเอียด โดยบริษัทสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการพิมพ์หรือเก็บบันทึกสัญญานี้ไว้ เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการของบริษัทผู้ใช้บริการสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.atdeeppocket.com

การคลิก “ยอมรับ” หรือ “ยืนยัน” หรือข้อความใดอันมีความหมายเดียวกัน เพื่อการส่งข้อมูลการชำระเงินผ่านบริการ เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพี ถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการและ/หรือ เอกสารอ้างอิงอื่นๆ นอกจากนี้ยังถือว่าผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าสัญญานี้เป็นสัญญาระหว่าง บริษัทกับผู้ใช้บริการ โดย ผู้ใช้บริการเป็นผู้ลงนามให้มีผลผูกพันและบังคับได้ตามกฎหมาย สิทธิใดๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ ผู้ใช้บริการยินยอมและตกลงให้บริษัทมีสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและตามความเห็นชอบของบริษัท รวมทั้งยินยอมและตกลงให้แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงสัญญาเพียงบางส่วน และ / หรือ ทั้งหมดได้ โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ใช้บริการล่วงหน้า และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ถือว่าข้อตกลงและเงื่อนไขที่แก้ไขใหม่นี้มีผลใช้บังคับแทนข้อตกลงและเงื่อนไขเดิมโดยอัตโนมัติ หากมิได้เป็นการฝ่าฝืนหรือล่วงละเมิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงจะถูกประกาศบนเว็บไซต์ เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพี www.atdeeppocket.com

1. ความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างผู้ใช้บริการ กับ บริษัท ทีทูพี จำกัด

ในสัญญานี้บริษัทเป็นเพียงตัวแทนของผู้ใช้บริการในการให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบแก่ความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่การใดๆที่เป็นการละเลยและ/หรือความบกพร่องต่อหน้าที่ของบริษัทภายใต้เงื่อนไขข้อบังคับข้อกำหนดแห่งสัญญานี้โดยเป็นการจงใจหรือประมาท เลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น

ผู้ใช้บริการได้ศึกษาและทำความเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วและยอมรับความเสี่ยงใด ๆ อันเกิดจากการทำธุรกรรมทางการเงิน

บริษัทไม่ใช่ธนาคารและบริการ เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพี เป็นบริการดำเนินการชำระเงินแทนผู้ใช้บริการ ซึ่งไม่ใช่ประเภทธุรกิจและ/หรือบริการของธนาคารแต่อย่างใด

บริษัทไม่ใช่ผู้บริหารผลประโยชน์ในเงินทุนของผู้ใช้บริการ แต่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนหรือผู้เก็บรักษาเงินทุนของผู้ใช้บริการเท่านั้น ผู้ใช้บริการไม่จำต้องเก็บเงินทุนหรือคงเงินทุนของผู้ใช้บริการไว้ในระบบของ เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพี หรือบัญชี เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพี เพื่อที่จะใช้บริการ เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพี แต่หากผู้ใช้บริการคงเงินทุนของผู้ใช้บริการไว้ในบัญชี เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพี ทางบริษัทจะรวมเงินทุนของผู้ใช้บริการกับเงินทุนของผู้ใช้บริการอื่นๆไว้ในบัญชีธนาคาร (บัญชีรวม) ที่บริษัทเป็นเจ้าของซึ่งผู้ใช้บริการได้ยินยอมและยอมรับว่ารายได้หรือผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดขึ้นในบัญชีรวมนั้นจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท โดยผู้ใช้บริการตกลงจะไม่รับดอกผลหรือผลประโยชน์ใดๆที่เกิดขึ้นในขณะที่บริษัททำหน้าที่เก็บรักษาเงินทุนนั้นๆ โดยเงินสกุลอื่นๆ นอกเหนือจากเงินสกุลบาทจะไม่สามารถถูกเก็บรักษาไว้ในบัญชีธนาคารของ เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพี

การลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการ เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพี ของผู้ใช้บริการ เป็นการมอบหมายให้บริษัทเป็นตัวแทนของผู้ใช้บริการในการรับชำระเงิน / โอนเงิน / ส่งเงิน เท่านั้น โดยบริษัทจะดำเนินการตามความประสงค์และความยินยอมของผู้ใช้บริการภายใต้วิธีการเงื่อนไขและข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ และธุรกรรมนั้นๆจักต้องไม่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งตามกฎหมาย เป็นการพ้นวิสัย หรือ เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

2. สิทธิหน้าที่/ภาระผูกพันและความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพี

2.1. ผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพี ของบริษัทโดยผู้ใช้บริการได้ตรวจสอบข้อมูล เงื่อนไขและรูปแบบ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และรายละเอียดอื่นๆ โดยถี่ถ้วนแล้วจึงได้ตกลงทำการสมัครตามวิธีการที่บริษัทกำหนด และ/หรือ ผู้ใช้บริการได้ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม เช่นวิธีการสมัคร การให้บริการ การใช้บริการ และเงื่อนไขอื่นๆที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.atdeeppocket.com เรียบร้อยแล้ว

2.2. ผู้ใช้บริการตกลงให้ข้อมูลการลงทะเบียนที่ถูกต้องครบถ้วนและพร้อมที่จะแจ้งข้อมูลล่าสุดแก่ระบบของ เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพี รวมทั้งผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ใช้ข้อมูลของบุคคลอื่นในการลงทะเบียน หากข้อมูลทั้งหมด หรือ บางส่วนที่ผู้ใช้บริการแจ้งไม่เป็นความจริง ไม่ครบถ้วน ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม บริษัท และ / หรือตัวแทนมีสิทธิระงับการให้บริการกับผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ ผู้ใช้บริการตกลงว่าข้อความใดๆที่อยู่บน เงินอิเล็กทรอนิกส์ www.atdeeppocket.com หรือข้อมูลใดๆที่บริษัทส่งผ่านอิเล็กทรอนิกส์ดีพี หรือผู้ใช้บริการได้รับข้อความใดๆหรือวิธีอื่นๆ ผู้ใช้บริการจะต้องอ่านข้อความและตรวจสอบข้อความนั้นๆทุกครั้งก่อนการคลิก “ยอมรับ” หรือ “ยืนยัน” หรือข้อความใดมีความหมายว่าเป็นการยอมรับหรือยืนยัน หากมีข้อผิดพลาดใดๆเกิดขึ้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งที่อยู่ใหม่ให้บริษัททราบทันทีผ่านเว็บไซต์ข้างต้น หากผู้ใช้บริการไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ให้ถือว่าการส่งข้อมูลใดๆไปยังที่อยู่เดิมเป็นการส่งไปถึงผู้ใช้บริการโดยถูกต้องแล้ว

2.3. ในการสมัครใช้บริการผู้ใช้จะต้องระบุรหัสผ่านของผู้ใช้ (Password) ที่กำหนดโดยผู้ใช้บริการและ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เองในภายหลัง สำหรับใช้คู่กับรหัสประจำตัวของผู้ใช้ (User Identification Number) ซึ่งเป็นรหัสที่บริษัทออกให้ ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการให้รหัสผ่านในการทำธุรกรรมต่างๆในบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพี ถือว่าเป็นการกระทำโดยตัวของผู้ใช้บริการเอง ผู้ใช้บริการรับทราบว่าผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ด้วยตนเอง แต่ทั้งนี้จะต้องทำเนินการผ่านช่องทางและรูปแบบรวมถึงขั้นตอนต่างๆตามที่บริษัทกำหนดให้ครบถ้วนถูกต้อง และตกลงให้ถือว่ารหัสผ่านที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละขณะนั้นเป็นรหัสผ่านการใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพี ที่มีผลผูกพันผู้ใช้บริการทุกประการ และผู้ใช้บริการทราบดีว่ารหัสผ่านนี้ไม่พึงเปิดเผยให้ผู้ใดทราบ โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำรายการใดๆ ภายใต้บัญชีโดยการใช้รหัสผ่านดังกล่าวนั้น

2.4. ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่านหรือรหัสผ่านถูกโจรกรรมหรือผู้อื่นล่วงรู้หรือผู้ใช้บริการสงสัยว่ามีการนำรหัสผ่านของผู้ใช้บริการไปใช้บริการโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการแจ้งให้บริษัททราบโดยทันที คือ

2.4.1. แจ้งระงับการใช้บริการชั่วคราว และ/หรือถาวร และ/หรืออายัดหรือระงับการจ่ายเงินโดยทันที

2.4.2. หากผู้ใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการ หรือขอยกเลิกรหัสเดิมเพื่อขอให้บริษัทออกรหัสใหม่ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งยกเลิกการใช้บริการและ/หรือยกเลิกรหัสเดิม ให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทำเป็นคำสั่งผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยผู้ใช้จะต้องได้รับทราบผลการยืนยันการยกเลิกการใช้บริการแล้ว จึงจะถือว่าเป็นการยกเลิกการใช้บริการ และ/หรือยกเลิกรหัสผ่านเดิมเพื่อขอให้บริษัทออกรหัสผ่านใหม่มีผลสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการต่างๆข้างต้นจะไม่มีผลกระทบต่อการทำธุรกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้วโดยใช้รหัสผ่านเดิมก่อนการยกเลิกมีผลสมบูรณ์ และไม่มีผลกระทบต่อภาระผูกพันใดๆที่ผู้ใช้บริการมีอยู่กับบริษัท

2.5. ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้ถือว่าคำสั่งใดๆที่บริษัทได้รับจากวิธีข้างต้น ถือว่าเป็นการกระทำของผู้ใช้บริการและ/หรือเป็นคำสั่งของผู้ให้บริการที่ถูกต้อง และมีผลผูกพันผู้ใช้บริการโดยสมบูรณ์ ทันที ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงยอมรับการบันทึกหลักฐานหรือบันทึกคำสั่งใดๆซึ่งบริษัทได้รับหรือจัดทำเพื่อแสดงธุรกรรมการซื้อสินค้าหรือบริการ ธุรกรรมการเงิน หรือธุรกรรมอื่นใดที่ผ่านบริการนี้ เป็นพยานหลักฐานอันเป็นที่สุดและยกขึ้นอ้างยันผูกพันผู้ใช้บริการในการพิสูจน์มูลหนี้ การหัก และ/หรือการโอนเงิน และ/หรือการใช้บริการใดๆ ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย แม้ว่าข้อมูลนั้นจะถูกบันทึกเก็บรักษาและ/หรือรวบรวมไว้ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม

2.6. ผู้ใช้บริการตกลงว่า บรรดาข้อมูลรายงานต่างๆที่บริษัทจัดให้แก่ผู้ใช้บริการเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น บริษัทอาจทำการเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวที่บกพร่อง ล่าช้าให้ถูกต้องทันสมัยได้ภายหลัง และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการในความบกพร่องล่าช้าผิดพลาดใดๆของข้อมูลดังกล่าว อันเกิดจากเหตุต่างๆซึ่งอยู่นอกอำนาจกำกับดูแลของบริษัท และ/หรือระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร์และ/หรืออุปกรณ์ขัดข้อง หรือการรับ-ส่งสัญญาณผิดพลาดล่าช้า เป็นต้น

2.7. ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพี เพื่อชำระค่าสินค้าและหรือบริการ และบริษัทเป็นผู้ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อสินค้า บริการและ/หรือชำระค่าสินค้าหรือบริการ และทำธุรกรรมตามคำสั่งของผู้ใช้บริการ บริษัทจึงไม่รับประกันคุณภาพของสินค้าและบริการที่ซื้อ หรือชำระผ่านบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพี โดยผู้ใช้บริการต้องติดต่อกับผู้ขายโดยตรงเรื่องการรับประกันและการแก้ไขความชำรุดบกพร่องของสินค้า/บริการ รวมถึงการขอใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีและเอกสารต่างๆที่ผู้ขายต้องออกให้

2.8. ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ผู้ใช้สามารถทำธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพีด้วยวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ต่อครั้ง และสามารถเก็บเงินทุนคงเหลือไว้ในบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่เกิน 50,000 บาท และผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงยินยอมว่า ทางบริษัทจะรวมเงินทุนคงเหลือในบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการกับเงินทุนของผู้ใช้บริการอื่นๆไว้ในบัญชีธนาคาร (บัญชีรวม) ที่บริษัทเป็นเจ้าของซึ่งผู้ใช้บริการได้ยินยอมและยอมรับว่ารายได้หรือผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดขึ้นในบัญชีรวมนั้นจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท โดยผู้ใช้บริการตกลงจะไม่รับดอกผลหรือผลประโยชน์ใดๆที่เกิดขึ้นในขณะที่บริษัททำหน้าที่เก็บรักษาเงินทุนนั้นๆ

2.9. ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมรับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัญชี เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพี หรือในการใช้บริการต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระให้แก่ธนาคารในธุรกรรมทางการเงินของธนาคาร เช่น การเติมเงินหรือถอนเงิน เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพี www.atdeeppocket.com

หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะขอรับใบกำกับภาษีและ/หรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย รวมทั้งการแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนมีอำนาจในการดำเนินการนำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผู้ใช้บริการสามารถแสดงความจำนงโดยติดต่อกับบริษัทตามที่อยู่บริษัทหรือดำเนินการตามรายละเอียดขั้นตอนสำหรับผู้ใช้บริการที่ต้องการใบกำกับภาษี และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพี

2.10. การให้บริการใดๆ ของบริษัทหากมีความล่าช้า ไม่ว่าเกิดขึ้นจากระบบและ/หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้อง ชำรุด ซ่อมแซม ระบบสื่อสาร รับ-ส่ง สัญญาณผิดพลาด รับฟังข้อมูลคลาดเคลื่อนรวมถึงระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารโทรคมนาคม หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ หากมีพฤติการณ์หรือเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของบริษัท หรือไม่อาจให้บริการได้เป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆก็ตาม ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องให้บริษัทต้องรบัผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายใดๆอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ล่าช้า รวมถึงการระงับการให้บริการบางประเภทหรือทั้งหมดด้วย

2.11. ผู้ใช้บริการตกลงที่จะใช้ความระมัดระวังอย่างสูงที่สุด และเก็บรักษา รายละเอียดข้อมูลบัญชีธนาคาร/ข้อมูลบัตรเครดิต / ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพี และรหัสผ่านของผู้ใช้บริการเป็นความลับ หากบุคคลอื่นๆล่วงรู้ข้อมูลดังกล่าวและ / หรือ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น การรุกรานทางข้อมูล (Hacking) หากผู้ใช้บริการมีพฤติการณ์หรือมีความพยายามที่จะใช้บริการ เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพี เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากการส่งหรือรับการชำระเงินหรือการจัดการบัญชีของผู้ใช้บริการ รวมถึงการรุกรานทางข้อมูล การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและความพยายามทำลายระบบรักษาความปลอดภัยหรือการทำงานของบริการ เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพี บริษัทมีสิทธิยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการได้ทันที และผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจาก การกระทำดังกล่าว รวมถึงการถูกฟ้องร้องดำเนินคดีทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาตามกฎหมายต่อไปด้วย

2.12. ผู้ใช้บริการให้สิทธิบริษัทหรือตัวแทนในการค้นหาข้อมูลที่บริษัทหรือตัวแทนเห็นว่าจำเป็นในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลงทะเบียนของผู้ใช้บริการ ซึ่งการค้นหาอาจรวมถึงการตรวจสอบข้อมูลเครดิตหรือข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลของบุคคลที่สามได้

2.13. ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการซึ่งได้ให้ไว้แก่บริษัทต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการใดๆภายใต้สัญญาฉบับนี้ ตามที่บริษัทเห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทไม่จำต้องขอความยินยอมใดๆ จากผู้ใช้บริการและผู้ใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น

2.14. หากบริษัทพบว่าผู้ใช้บริการเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายใดๆและ/หรือมีพฤติการณ์ในทางล่วงละเมิดต่อข้อหนึ่งข้อใดหรือทั้งหมดแห่งสัญญานี้ บริษัทมีสิทธิยกเลิกการให้บริการกับผู้ใช้บริการทันทีโดยผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ขัดขวางและยินยอมช่วยเหลืออำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ให้กับบริษัทหรือตัวแทน ผู้เยี่ยมชม หรือสมาชิกอื่นเข้าไปยังส่วนที่ถูกคุ้มครองโดยรหัสผ่านบนเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ถือว่าบริษัทไม่มีส่วนในการกระทำใดๆของผู้ใช้บริการและไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายอย่างใดๆอันเกิดจากการกระทำดังกล่าวของผู้ใช้บริการ และหากเกิดความเสียหายแก่บริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมจากการกระทำดังกล่าวของผู้ใช้บริการ บริษัทมีสิทธิที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ใช้บริการได้ทั้งทางแพ่งและทางอาญา

2.15. การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีความเสี่ยงซึ่งผู้ใช้บริการได้พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเป็นอย่างดีแล้ว และผู้ใช้บริการยอม เข้าเสี่ยงภัยและแบกรับภาระความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการเองทุกกรณี กรณีมีความจำเป็นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของการกระทำธุรกรรมของผู้ใช้บริการ เมื่อบริษัทได้บอกกล่าวและแจ้งความประสงค์ดังกล่าวแก่ผู้ใช้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการตกลงจะส่งรายละเอียดข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่บริษัทหรือธนาคาร ผู้ให้บริการรับชำระบัตรเครดิตในทันทีหรือภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งผู้ใช้บริการยินยอมช่วยเหลือตามสมควรเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสาร/ข้อมูลดังกล่าวโดยจะไม่กระทำการใดๆ เพื่อเป็นการทำลาย ทำให้เสื่อมค่า ทำให้สูญหายหรือเสียหาย ทำให้ไร้ประโยชน์ แก่เอกสารหรือข้อมูลนั้นๆ และผู้ใช้บริการตกลงจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการกีดกัน หรือ ขัดขวางการทำงานของบริษัทหรือธนาคารด้วย

2.16. กรณีผู้ใช้บริการได้รับเงินในบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์อันเนื่องมาจากการเติมเงิน หรือ ธุรกรรมอื่นๆ และปรากฏต่อมาว่าธนาคาร หรือ สถาบันการเงินเจ้าของบัตร หรือช่องทางเติมเงินไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ปฏิเสธรายการการชำระเงินหรือการจ่ายเงินอันเนื่องมาจากกรณีเจ้าของบัตรยกเลิกบัตร อายัดบัตร หรือ กรณีมีเหตุสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต หรือ ด้วยสาเหตุอื่นใดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และบริษัทถูกหักเงินจากบัญชีเงินฝากของบริษัทหรือบริษัทได้ชำระเงินคืนให้แก่ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นนั้นแล้ว ผู้ใช้บริการตกลงจะคืนเงินเท่ากับเงินจำนวนที่บริษัทได้ชำระคืน หรือถูกหักจากบัญชีของบริษัท พร้อมกับค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บจากบริษัทให้แก่บริษัท หรือยินยอมให้บริษัทหักเงินจำนวนดังกล่าวจากบัญชี เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพี ของผู้ใช้บริการได้ทันที โดยผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ยกข้ออ้างหรือข้อต่อสู้ใดๆขึ้นปฏิเสธความรับผิดดังกล่าว ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการไม่ชำระเงินคืนดังกล่าวและ/หรือไม่มีเงินในบัญชี เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพี ให้หักส่วนที่ค้างชำระดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงให้บริษัทคิดดอกเบี้ยจากเงินที่ค้างชำระจำนวนดังกล่าวในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนนับแต่วันที่บริษัทได้ชำระคืนหรือถูกหักจากบัญชีของบริษัท

2.17. กรณีบริษัทตรวจพบว่ามีการโอนเงิน ส่งเงิน หรือเติมเงินเข้าบัญชี เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพี โดยทุจริตและ / หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมความไม่สุจริตในการทำธุรกรรมผ่านบริการนี้ บริษัทจะระงับการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่เห็นสมควรทันทีรวมทั้งจะอายัดเงินรายการนั้นๆไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งโดยผู้ใช้บริการสามารถแสดงเอกสาร วัตถุพยาน พยานบุคคลหรือหลักฐานอื่นใด และผู้ใช้บริการยังสามารถทำการใดๆ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของธุรกรรมรายการนั้นๆได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดแล้วผู้ใช้บริการจงใจเพิกเฉยหรือไม่สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์และความถูกต้องของธุรกรรมรายการนั้นๆได้ บริษัทจะทำการยกเลิกสัญญากับผู้ใช้บริการทันที และเงินใดๆที่อยู่ในระบบของ เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพี โดยไม่ใช่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของบริษัท ตราบใดที่ยังไม่มีผู้ใดแสดงความจำนงขอรับเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นของบริษัทเพื่อประโยชน์ในทางบัญชีเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามหากผู้ใช้บริการและ / หรือบุคคลใดๆสามารถนำหลักฐานที่น่าเชื่อถือมาแสดงแก่บริษัทเพื่อพิสูจน์ความเป็นเจ้าของเงินนั้นๆได้ บริษัทยินยอมคืนเงินสุทธิภายหลังจากหักค่าธรรมเนียมการใช้บริการและ / หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อการดูแลรักษาเงินดังกล่าว (ถ้ามี)ให้แก่ผู้ใช้บริการภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหน

2.18. กรณีการทำธุรกรรมโอนเงิน/หรือเติมเงินเข้าบัญชี เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพี โดยผ่านกระบวนการบัตรเครดิต บัตรเดบิต และ/หรือ Internet Banking รายการใดเข้าข่ายเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม เงินรายการนั้นๆจะถูกยึด/อายัดไว้ในระบบจนกว่าเจ้าของเงินที่แท้จริงจักได้แสดงความจำนงติดต่อขอรับเงินคืน ทั้งนี้ หากบริษัทพิจารณาหลักฐานและ มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลใดเป็นเจ้าของเงินที่แท้จริง บริษัทจะคืนเงินสุทธิภายหลังจากหักค่าธรรมเนียมการใช้บริการและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้แก่เจ้าของเงินที่แท้จริงภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด โดยในระหว่างที่ยังไม่มีบุคคลใดยื่นแสดงความจำนงขอรับเงินคืนนั้นเพื่อให้การจัดทำบัญชี งบดุล รายรับ รายจ่าย เป็นไปโดยถูกต้อง บริษัทมีความจำเป็นจักต้องรับรู้และให้ถือว่าเงินรายการดังกล่าวนั้นเป็นรายได้ของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการจัดทำบัญชีของบริษัทตามกฎหมายเท่านั้น

2.19. ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้บริษัท ดำเนินการหักเงินออกจากบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยอัตโนมัติเป็นค่าธรรมเนียมในการบำรุงรักษาบัญชีของผู้ใช้บริการ ในกรณีที่บัญชีของผู้ใช้บริการไม่มีการเคลื่อนไหวติดต่อกันเป็นเวลานานเกินกว่า 180 วัน โดยบริษัทคิดค่าธรรมเนียมในอัตราเดือนละ 10 บาท

2.20. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ถือว่า บรรดาหนังสือ จดหมาย และคำบอกกล่าวใดๆ แม้กระทั่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ที่บริษัทจัดส่งให้แก่ผู้ใช้บริการตามวิถีทางที่ใช้ในการให้บริการและใช้บริการตามข้อตกลงนี้เป็นการจัดส่งให้แก่ผู้ใช้บริการโดยชอบแล้ว โดยไม่ว่าผู้ใช้บริการได้รับหรือเปิดดูข้อความหรือไม่ก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องสื่อสารในรูปแบบของเอกสาร การสื่อสารของบริษัทไม่ว่าในรูปแบบใดๆ บริษัทจะถือว่าเป็นการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและถือว่าผู้ใช้บริการจะได้รับการสื่อสารดังกล่าวไม่เกิน 5 วันทำการนับแต่วันที่มีการประกาศหรือการส่งข้อความมายังผู้ใช้บริการ โดยไม่ว่าผู้ใช้บริการได้รับหรือเปิดดูข้อความหรือไม่ก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องสื่อสารในรูปแบบของเอกสาร

2.21. ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้บริษัทมีสิทธิบอกเลิกเพิกถอนและ / หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใดและผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากบริษัท

กรณีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด/เงื่อนไข/ข้อบังคับตามสัญญานี้ ผู้ใช้บริการยินยอมให้การให้บริการตามสัญญานี้ยังต้องปฏิบัติตามและอยู่ภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงนั้นด้วยโดยอัตโนมัติทันที ซึ่งบริษัทจะประกาศแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ หรือ ช่องทางอื่นที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม

หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม บริษัทมีสิทธิแจ้งการบอกเลิกสัญญาผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์หรือ Mobile Application ยังผู้ใช้บริการได้ทันที

บริษัทถือว่าการยอมรับต่อข้อตกลงการใช้บริการ เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพี ของผู้ใช้บริการ ในส่วนนี้เป็นการยินยอมให้บริษัทดำเนินการใช้สิทธิเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งสิทธิของบริษัทในการรับค่าชดเชยเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้ บริษัทมีสิทธิยึดถือสิทธิในหลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการและ บริษัทอาจนำหลักทรัพย์ของผู้ใช้บริการที่อยู่ในบัญชี เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพี ไปเพื่อชำระหนี้ที่ผู้ใช้บริการค้างชำระต่อบริษัทหรือต่อบุคคลอื่นตามกฎหมาย สิทธิที่ระบุภายในส่วนนี้เป็นสิทธิที่ระบุเพิ่มเติมจากสิทธิในหัวข้ออื่นๆ

3. วิธีการใช้บริการ เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพี พร้อมรายละเอียดค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นข้อมูลล่าสุด แสดงไว้ที่เว็บไซต์ www.atdeeppocket.com

4. สิทธิหน้าที่ / ภาระผูกพัน และข้อสงวนสิทธิของบริษัท

4.1. บริษัทมีสิทธิคัดค้านการขอใช้บริการของผู้ใช้บริการได้ บริษัททรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะพิจารณาไม่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ และ / หรือไม่ผูกพันบริษัทให้ต้องทำสัญญานี้กับผู้ใช้บริการ และให้ถือว่าการตัดสินใจของบริษัทเป็นเด็ดขาดโดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆอันอาจเกิดขึ้นจากการเสนอขอใช้บริการนี้

4.2. บริษัทจะดำเนินการหัก / ฝากเงิน จาก / เข้าบัญชีธนาคาร บัตรวีซ่า และ / หรือบัตรมาสเตอร์การ์ด ตามคำขอของผู้ใช้บริการที่กระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยบริษัทจะดำเนินการดังกล่าวในทันที บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้นหากความล่าช้ามิได้มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมที่บริษัทและลูกจ้างหรือตัวแทนของบริษัทจะต้องรับผิดชอบ หรือมีสาเหตุมาจากปัจจัยอื่นๆที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทอันส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการทำธุรกรรม เช่น ความล่าช้าซึ่งเกิดจากระบบของธนาคารหรือจากเหตุสุดวิสัยอื่นใด เป็นต้น

4.3. บริษัทจะบอกเลิกสัญญากับผู้ใช้บริการเสียไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามในเวลาใดๆก็ได้ทุกเมื่อ และไม่ว่าผู้ใช้บริการจะมีเงินค้างในบัญชี เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพี หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ใช้บริการฝ่าฝืนข้อหนึ่งข้อใดตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ก็ดี หรือโดยสาเหตุอื่นใดก็ดี และไม่ว่าผู้ใช้บริการจะยินยอมด้วยหรือไม่ก็ตาม อีกทั้งบริษัทขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบประวัติด้านข้อมูลเครดิตของผู้ใช้บริการทุกราย และบริษัทสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาปิดการให้บริการใดๆโดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบจากเครดิตของผู้ใช้บริการ

4.4. บริษัทขอจำกัดสิทธิในการใช้บริการการส่งเงินหรือถอนเงินจากบัญชีที่ถูกพิจารณาด้านเครดิตข้างต้นโดยบริษัทอาจจำกัดสิทธิในบางบริการตามที่เห็นสมควรโดยผู้ใช้บริการจะได้รับการแจ้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอื่นที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม หากบัญชีของผู้ใช้บริการถูกจำกัดสิทธิในการใช้บริการหรือกรณีที่บริษัทต้องการขอข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาจากผู้ใช้บริการและเมื่อบริษัทตรวจสอบแล้วพบว่าบัญชีของผู้ใช้บริการไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการใช้บริการของบริษัท บริษัทจะดำเนินการยกเลิกการจำกัดการใช้บริการของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจำกัดการใช้บริการของผู้ใช้บริการถึง 180 วัน เพื่อให้ผู้ใช้บริการดำเนินการแก้ปัญหาในเรื่องเครดิตของผู้ใช้บริการ และหากบริษัทพบว่า ผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริการ เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพี หรือต่อผู้ใช้บริการ เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพี ผู้ใช้บริการอื่น บริษัทจะทำการปิดบัญชี เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพี ของผู้ใช้บริการและระงับการให้บริการใดๆกับผู้ใช้บริการทันที และ / หรือดำเนินการอย่างอื่นตามที่บริษัทเห็นสมควรกับผู้ใช้บริการทันที

กรณีบริษัทพบว่าผู้ใช้บริการกระทำหรือมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดต่อกฎหมายโดยผ่านทางระบบบริการ เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพี ก็ดี หรือผู้ใช้บริการใช้ และ / หรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อบริษัทก็ดี หรือผู้ใช้บริการละเมิดเงื่อนไข / ข้อกำหนดในสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดก็ดี และบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความผิดร้ายแรง บริษัทจะทำการยกเลิกสัญญาและ / หรือปิดบัญชี เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพี ของผู้ใช้บริการทันที โดยผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ดำเนินคดีใดๆทั้งสิ้นกับบริษัทเพื่อเรียกร้องเงินที่คงค้างอยู่ในบัญชี เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพี ของผู้ใช้บริการซึ่งบริษัทเพียงครอบครองไว้แทนจนกว่าจะได้มีการพิสูจน์ความถูกต้องของผู้มีสิทธิรับเงินจำนวนดังกล่าว หรือมีคำสั่งใด ๆ จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะหักค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากการดูแลรักษาเงินจำนวนดังกล่าวออกจากจำนวนเงินทั้งหมดก่อนส่งคืนแก่ผู้รับโดยชอบข้างต้น

4.5. บริษัทจะรักษาเงินทุนของผู้ใช้บริการแยกต่างหากจากเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินการและจะไม่นำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นของบริษัท รวมทั้งจะไม่นำเงินทุนของผู้ใช้บริการมาชำระหนี้กรณีที่บริษัทล้มละลายหรือกระทำโดยประการอื่น

4.6. เมื่อมีเหตุให้สัญญานี้เป็นอันสิ้นสุดลงด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้ใช้บริการตกลงให้บริษัทมีสิทธิโดยชอบในการหักเงินจากบัญชีของผู้ใช้บริการหรือยึดหน่วงทรัพย์สินใดๆ ของผู้ใช้บริการที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทจนกว่าบริษัทจะได้รับเงินบรรดาที่ผู้ใช้บริการค้างชำระเพราะหน้าที่การให้บริการของบริษัททั้งหมดได้

4.7. ข้อสงวนสิทธิอื่นๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์เหล่านี้

4.7.1. กรณีความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของบุคคลอื่นอันเป็นการละเมิดหรือก่อความเสียหายประการใดต่อผู้ใช้บริการ

4.7.2. กรณีความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องจากพฤติการณ์นอกเหนือการควบคุมของบริษัทหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ รวมถึงความเสียหายจากภาวะขาดทุน การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นส่วนตัวหรือที่เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่ทำให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการ เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพี หรือ เว็บไซต์ได้ และหมายรวมถึงกรณีที่บริษัทได้กระทำการเตือนผู้ใช้บริการถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแล้วก็ตาม

4.7.3. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำโดยจงใจหรือโดยประมาทเลินเล่อในการทำหน้าที่ของบุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการโทรคมนาคม บริการอินเทอร์เน็ต รวมถึงการให้บริการคอมพิวเตอร์ฮาดแวร์ หรือ ซอฟท์แวร์ หรือสถานการณ์ที่นอกเหนือความควบคุมหรือเหตุสุดวิสัยอื่นใด เช่น อัคคีภัย อุทกภัย ภัยธรรมชาติอื่น สงคราม จลาจล ประท้วง อุปกรณ์ชำรุด คอมพิวเตอร์ไวรัส ไฟฟ้าหรือระบบโทรคมนาคมบกพร่อง เป็นต้น

5. การสิ้นสุดของสัญญา

5.1. การสิ้นสุดของสัญญานี้ ไม่มีผลยกเลิกหรือลบล้างสิทธิของบริษัทและความรับผิดของผู้ใช้บริการในบรรดาค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่าย ดอกเบี้ย หรือ เงินอื่นใดที่ผู้ใช้บริการต้องชำระตามที่กำหนดในสัญญานี้

5.2. เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงด้วยเหตุอันเนื่องมาจากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนข้อกำหนดแห่งสัญญานี้เพียงบางส่วนหรือทั้งหมดหรือกรณีใดๆก็ตาม หากมีเงินหรือ ทรัพย์สินอื่นใดที่ผู้ใช้บริการได้รับไว้โดยมิควรได้ ผู้ใช้บริการต้องรีบส่งมอบคืนเงินหรือทรัพย์สินเหล่านั้นทันทีด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการเอง หากฝ่าฝืนบริษัทมีสิทธิติดตามทวงถาม พร้อมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายจริงที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวของผู้ใช้บริการ ตลอดจนฟ้องร้องดำเนินคดี โดยผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ยกข้อต่อสู้ใดๆขึ้นเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบดังกล่าว

5.3. ความรับผิดกรณีผิดสัญญา ฝ่ายที่ผิดสัญญาตกลงจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายโดยทั้งหมดทั้งสิ้น เช่น การบอกกล่าวทวงถาม ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าป่วยการ ค่าพาหนะ เป็นต้น

5.4. การปิดบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพี บริษัทจะคืนเงินให้กับผู้ใช้บริการสำหรับเงินที่เหลือในบัญชีเงินอิเล็คทรอนิคส์ดีพีหลังหักค่าธรรมเนียมและหรือค่าบริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ใช้บริการสามารถปิดบัญชีได้โดย ผู้ใช้บริการต้องกรอก “แบบคำร้องขอปิดบัญชีเงินอิเล็คทรอนิคส์ดีพี” แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหน้าแรกของบัญชีธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งมายังที่อยู่ที่บริษัทกำหนด จากนั้นบริษัทจะทำการตรวจสอบว่าบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีของผู้ใช้บริการจริงหรือไม่ โดยพิจารณาจากข้อมูลอ้างอิงอย่างใดอย่างหนึ่งที่ผู้ใช้บริการได้ทำการแจ้งไว้ในขั้นตอนลงทะเบียน และ/หรือผู้ใช้บริการสามารถระบุรหัสผ่านและข้อมูลการใช้บริการได้อย่างถูกต้อง บริษัทจะนำเงินที่หักค่าธรรมเนียมการดำเนินการแล้วเข้าบัญชีธนาคารตามที่ผู้ใช้ระบุภายใน 15 วัน โดยนับจากวันที่ผู้ใช้บริการยื่นเอกสารครบถ้วน

6. บทเบ็ดเตล็ด

6.1. การที่บริษัทยอมยกเว้นข้อปฏิบัติใดๆให้แก่ผู้ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ตาม ไม่มีผลที่จะให้ถือว่าบริษัทได้สละเจตนาของสัญญานี้บางส่วนหรือบางข้อในครั้งต่อๆไป กล่าวคือ ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามสัญญานี้โดยเคร่งครัดครบถ้วนทุกข้อในคราวต่อๆไปตลอดอายุสัญญานี้

6.2. กรณีมีเหตุให้ต้องติดตามทวงคืนทรัพย์สินหรือสินค้าจากบุคคลที่สาม ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่และดำเนินการใดๆตามปกติ ของประเภทธุรกิจการค้าและบริการด้วยตนเองและค่าใช้จ่ายของตัวผู้ใช้บริการเอง

6.3. หากสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดเป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์ คู่สัญญาตกลงให้ถือว่าส่วนที่ไม่เป็นโมฆะหรือสมบูรณ์แยกออกจากส่วนที่เป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์นั้น และมีผลบังคับได้


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาสินเชื่อ

สัญญาฯนี้เป็นสัญญาระหว่างระหว่าง บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ให้กู้” ฝ่ายหนึ่ง และ ผู้สมัครขอใช้บริการ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้กู้” อีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อขอใช้บริการเงินกู้ฉุกเฉิน และ/หรือ บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การคลิก “ยอมรับ” หรือ “ยืนยัน” หรือข้อความใดอันมีความหมายเดียวกัน ถือว่าผู้กู้ได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ และผู้กู้ตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้ตามรายละเอียดดังนี้

ข้อ 1. ผู้กู้ตกลงขอสินเชื่อในรูปของเงินกู้ยืมฉุกเฉิน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สินเชื่อ”) จากผู้ให้กู้ ตามจำนวนเงินสินเชื่อที่ผู้ให้กู้ได้พิจารณาอนุมัติ และได้แจ้งให้ผู้กู้ทราบในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือในรูปแบบอื่นใดตามที่ผู้ให้กู้จะพิจารณาเห็นสมควร โดยผู้กู้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ และ/หรือ เอกสารสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ผู้ให้กู้กำหนดทุกประการด้วย

ข้อ 2. ในกรณีการเบิกใช้เงินสด/สินเชื่อ ตามวิธีต่างๆ ผู้กู้ตกลงให้ผู้ให้กู้สามารถส่งมอบเงินสินเชื่อให้แก่ผู้กู้ตามช่องทางที่เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพีกำหนด และให้ถือว่า 2.1 ผู้กู้ได้รับเงินสินเชื่อนับตั้งแต่ที่ผู้ให้กู้นำเงินเข้าบัญชีดังกล่าว ไม่ว่าผู้กู้จะได้เบิกถอนเงินจากช่องทางที่ได้แจ้งไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม และให้ถือว่าการทำรายการผ่านเงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพีดังกล่าวเป็นหลักฐานแห่งการรับสินเชื่อโดยชอบแล้วของผู้กู้

ข้อ 3. ผู้กู้ตกลงชำระดอกเบี้ย รวมถึงค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ สำหรับหนี้สินเชื่อให้แก่ผู้ให้กู้ ในอัตราที่ผู้ให้กู้ประกาศกำหนด ซึ่งในขณะนี้เท่ากับอัตราร้อยละ 15 ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ผู้ให้กู้จะประกาศกำหนดเป็นคราวๆ ไป โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้กู้แต่อย่าง โดยผู้กู้อาจขอรับเงินกู้ทั้งหมดในคราวเดียว หรือขอรับเพียงบางส่วนคราวเดียว หรือหลายคราวก็ได้ โดยจำนวนเงินกู้ที่เบิกถอนในแต่ละคราวต้องไม่ต่ำกว่ายอดเบิกถอนเงินกู้ขั้นต่ำที่ผู้ให้กู้กำหนด

ข้อ 4. ผู้กู้ตกลงชำระเงินต้นพร้อมทั้งดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าใช้จ่าย และเงินใดๆ (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ให้แก่ผู้ให้กู้ ตามจำนวน กำหนดเวลา และวิธีการที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดรายการของสินเชื่อ (ตามแบบที่ผู้ให้กู้กำหนด) ที่ผู้ให้กู้ได้จัดส่งให้แก่ผู้กู้ในแต่ละเดือน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ใบแจ้งยอดรายการ”)

ข้อ 5. การชำระค่างวดหรืออื่นใดที่จะต้องชำระให้แก่ผู้ให้กู้ ผู้กู้จะต้องชำระเป็นเงินสดตามช่องทางและภายในกำหนดชำระที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดรายการทุกๆ งวดไปจนกว่าจะครบถ้วนตามสัญญา หรือให้บริษัทหรือหน่วยงานที่ผู้กู้ทำงานอยู่ เป็นผู้หักเงินเดือน และ/หรือ ค่าจ้างของผู้กู้เพื่อนำส่งให้แก่ผู้ให้กู้ในงวดนั้นๆ ตามแต่ตกลงกัน ทั้งนี้กรณีที่ผู้กู้ชำระค่างวดหรือเงินอื่นใดให้แก่ผู้ให้กู้ ณ ตัวแทนของผู้ให้กู้ ผู้กู้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน ซึ่งผู้ให้กู้จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป ผู้กู้ตกลงให้ผู้ให้กู้นำเงินที่ได้รับชำระจากผู้กู้ไปหักชำระหนี้ดังต่อไปนี้ตามลำดับ (ก) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ข) ค่าธรรมเนียมการทวงถามที่ถึงกำหนดชำระและค้างชำระ (ค) ดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระและค้างชำระ (ง) เงินต้นที่ถึงกำหนดชำระและค้างชำระ (จ) ดอกเบี้ยคงค้างที่ยังไม่ถึงกำหนด และ (ฉ) เงินต้นคงค้างที่ยังไม่ถึงกำหนด ทั้งนี้ ลำดับการชำระหนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ผู้ให้กู้เห็นสมควรโดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้า

ข้อ 6. ผู้กู้ตกลงยินยอมชำระอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้ให้กู้

ตารางแสดงอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายต่างๆ

1. ดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี

2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลอื่น:

2.1 ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร, ATM, อินเตอร์เน็ต 10-30 บาท/ครั้ง ชำระที่จุดบริการรับชำระ 10-30 บาท/ครั้ง

2.2 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ ตามความเป็นจริง

3. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัท

3.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ ตามความเป็นจริง

3.2 ค่าขอใบแจ้งหนี้ยอดบัญชี 100 บาท/ครั้ง

หากมีค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดขึ้น นอกเหนือจากการทวงถาม ให้ผู้กู้ชำระหนี้ค้างชำระตามที่แจ้งไว้ข้างต้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีความ ทั้งคดีแพ่ง/หรืออาญา ค่าทนายความ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ให้กู้ต้องเสียไปเนื่องจากเหตุดังกล่าว ผู้กู้ยินยอมรับผิดชดใช้ให้แก่ผู้ให้กู้เต็มจำนวน

ข้อ 7. หากผู้กู้ไม่ชำระหนี้สินเชื่อ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินจำนวนใดๆ ตามจำนวน และ/หรือ ตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดรายการ และ/หรือ สัญญานี้ และ/หรือ หากผู้กู้ไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ในสัญญานี้หรือเอกสารอื่นใดตามสัญญานี้หรือที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญานี้ และ/หรือ หากปรากฏว่า เอกสารหรือหลักฐานใดๆ ที่ผู้กู้มอบให้แก่ผู้ให้กู้ มีข้อความเท็จ หรือเป็นเอกสารปลอม หรือไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน และ/หรือ หากหนี้สินอื่นใดของผู้กู้นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญานี้ ไม่มีการชำระเมื่อถึงกำหนด หรือเป็นอันต้องชำระหนี้ก่อนกำหนด และ/หรือ เมื่อผู้กู้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ผู้ให้กู้เห็นว่า การให้สินเชื่อแก่ผู้กู้อาจทำให้ผู้ให้กู้เสียหาย หรือผู้กู้ไม่สามารถหรือน่าจะไม่สามารถชำระหนี้ให้ผู้ให้กู้ได้ครบถ้วน รวมทั้งในกรณีที่ผู้ให้กู้เห็นสมควรระงับ และ/หรือ เมื่อผู้กู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกเจ้าพนักงานยึดหรืออายัดทรัพย์ หรือกระทำการใดอันอาจเป็นเหตุให้ถูกฟ้องล้มละลาย หรือถูกร้องขอให้ล้มละลาย หรือกระทำการประนอมหนี้ ผู้กู้ตกลงให้ถือว่าผู้กู้ตกเป็นผู้ผิดนัดหรือผิดเงื่อนไข ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้กู้ตกเป็นผู้ผิดนัดหรือผิดเงื่อนไขดังกล่าว และผู้ให้กู้ได้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้กู้เพื่อให้ผู้กู้ดำเนินการแก้ไขการผิดสัญญาหรือผิดเงื่อนไขดังกล่าว แต่ผู้กู้ไม่ดำเนินการหรือไม่สามารถดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าว ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้มีสิทธิระงับการให้วงเงินสินเชื่อตามสัญญานี้ได้ทันที และให้ถือว่าเป็นการผิดนัดในจำนวนหนี้ทั้งหมด โดยให้บรรดาหนี้สินทั้งหลายตามสัญญานี้เป็นอันถึงกำหนดชำระ และผู้กู้ตกลงชำระหนี้สินทั้งหลายตามสัญญานี้ให้แก่ผู้ให้กู้ทันที รวมทั้งยินยอมชำระดอกเบี้ยในเงินต้นที่ค้างชำระในอัตราสูงสุดตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5. (แล้วแต่กรณี) จนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดเสร็จสิ้น ตลอดจนยินยอมเสียค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าบริการต่างๆ และ/หรือ เงินใดๆ ที่ผู้กู้จะต้องชำระให้แก่ผู้ให้กู้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้ (ถ้ามี) ให้ครบถ้วนด้วย

ข้อ 8. กรณีที่ผู้กู้ต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ สถานที่ติดต่อ หรือสถานที่ทำงาน ตามที่ปรากฏด้านหน้าของสัญญาสินเชื่อฉบับนี้ ผู้กู้จะต้องแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และให้ถือว่าการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นสาระสำคัญของสัญญานี้

ข้อ 9. ถ้าการส่งคำบอกกล่าวซึ่งตามกฎหมายหรือตามสัญญานี้ได้กำหนดให้ต้องแจ้งหรือบอกกล่าวเป็นหนังสือ ผู้กู้ตกลงยินยอมให้บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าวหรือหนังสืออื่นใดที่จะส่งให้แก่ผู้กู้นั้น ถ้าหากได้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในคำขอ หรือส่งไปยังที่อยู่ที่ผู้กู้ได้แจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือครั้งหลังสุดต่อผู้ให้กู้ ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้กู้แล้วโดยชอบ

ข้อ 10. ผู้ให้กู้มีสิทธิในการโอนสิทธิตามสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลภายนอก โดยส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งงวดของการชำระเงินค่างวด หรือสามสิบวันก่อนการโอนสิทธิดังกล่าวมีผลบังคับ

ข้อ 11. คู่สัญญาตกลงว่า การที่ผู้ให้กู้ยอมผ่อนผันให้แก่ผู้กู้ในเรื่องใด ในคราวใด เกี่ยวกับข้อตกลงหรือข้อกำหนดเงื่อนไขในสัญญานี้ ย่อมไม่เป็นเหตุให้ผู้กู้ถือได้ว่าผู้ให้กู้ได้ผ่อนผันเกี่ยวกับข้อตกลงหรือข้อกำหนดเงื่อนไขของสัญญาในเรื่องนั้นๆ ให้ผู้กู้ในคราวหน้าหรือคราวอื่นแม้แต่อย่างใด

ข้อ 12. ผู้กู้ตกลงยินยอมให้บริษัทแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้ โดยผู้ให้กู้จะแจ้งให้ผู้กู้ทราบโดยการประกาศที่สาขา หรือ Website ของผู้ให้กู้ หรือหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย หรือทางไปรษณีย์ ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ผู้ให้กู้จะมีหนังสือบอกกล่าวแก่ผู้กู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วน ผู้ให้กู้จะประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์อีกครั้งไปยังผู้กู้

ข้อ 13. หากข้อสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง และ/หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญานี้ตกเป็นโมฆะ ผิดหลักเกณฑ์ของทางราชการ ไม่สามารถฟ้องร้องบังคับกันได้ตามกฎหมาย ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ แล้ว ผู้กู้ตกลงให้ข้อสัญญาข้ออื่นๆ และ/หรือ ส่วนอื่นๆ ของสัญญานี้ ยังคงสมบูรณ์และผูกพันผู้กู้ต่อไปทุกประการ และผู้กู้ยอมรับว่า ผู้ให้กู้มีสิทธิแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดใดๆ เกี่ยวกับวงเงินสินเชื่อไม่ว่าตามสัญญานี้ หรือข้อตกลงอื่นใดได้เสมอโดยเพียงแต่แจ้งให้ผู้กู้ทราบเท่านั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้กู้ละเลยต่อสิทธิใดๆ ตามสัญญานี้ ไม่ให้ถือว่าเป็นการสละสิทธินั้น

ข้อ 14. รายละเอียดในเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้วงเงินสินเชื่อ นอกจากที่ได้กำหนดไว้ข้างต้นแล้ว ผู้กู้ตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขผู้ให้กู้ทุกประการ ทั้งนี้ไม่ว่าที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ และที่จะมีขึ้นในภายหน้าก็ตาม

ข้อ 15. ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้หรือผิดสัญญา ผู้ให้กู้ขอสงวนสิทธิในการจัดส่งข้อมูลภาระหนี้ของผู้กู้ให้แก่บริษัทติดตามทวงถามหนี้ที่เป็นคู่สัญญากับผู้ให้กู้ เพื่อทำการติดตามทวงถามหนี้จากผู้กู้แทนผู้ให้กู้ได้

ผู้กู้ได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ฉบับนี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาและความประสงค์ของผู้กู้ทุกประการ และผู้กู้ได้ลงลายมือชื่อไว้ในสัญญานี้เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญ